جايگاه سيستم‌های ERP در سازمان

به طور کلی در سطح کلان سيستم‌های اطلاعاتی سازمان به دو گروه سيستم‌های اطلاعاتی پشتيبان عمليات و سيستم‌های اطلاعاتی پشتيبان مديريت طبقه‌بندی می‌شوند.

برخی سيستم‌هاي پشتيبان عمليات عبارتند از:

1-    سيستم‌هاي پردازش تعاملات (Transaction Processing Systems = TPS)

اين سيستم‌ها وظيفه پردازش اطلاعات فرايندهاي کاري را بر عهده دارند.

2-    سيستم‌هاي کنترل فرايند (Process Control Systems = PCS)

اين سيستم‌ها وظيفه کنترل فرايندهاي توليد را بر عهده دارند.

3-    سيستم‌های اتوماسيون اداری (Office Automation System = OAS)

اين سيستم‌ها وظيفه اتوماسيون اداری را بر عهده دارند.

برخی سيستم‌هاي پشتيبان مديريت عبارتند از:

1-    سيستم اطلاعات مديريت(Management Information System = MIS)

اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات براي کمک به تصميم‌گيري‌هاي روزانه مديريت (ساخت‌يافته) در سطوح مختلف است.

2-    سيستم پشتيبان تصميم (Decision Support System = DSS)

اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات براي کمک به تصميم‌گيري‌هاي مديريت در سطوح ارشد و مياني براي موارد غيرساخت‌يافته است.

3-    سيستم اطلاعات اجرايی(Executive Information System = EIS)

اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات خاص براي مديريت ارشد و مياني براي رسيدن به اهداف استراتژيک سازماني است.

جايگاه اين سيستم‌ها در شکل‌های زیر نشان داده شده است. همانطور که از اين اشکال پيداست سيستم‌های ERP بر روی ساير سيستم‌ها قرار می‌گيرند، و اين بدين معنی است در صورتي‌که سيستم ERP در سازمان مستقر گردد، سازمان از ساير سيستم‌ها نيز بهره‌مند خواهد بود.

انواع سيستم‌های اطلاعاتی (سيستم‌های پشتيبان مديريت و پشتيبان عمليات) و جايگاه آنها

جايگاه سيستم‌های برنامه‌ريزی منابع سازمانی (ERP) نسبت به ساير سيستم‌های اطلاعاتی

 

معرفی راهکارها