knowledge header

پایگاه دانش

  • شناخت قبل از عمل

به طور کلی در سطح کلان سیستم‌های اطلاعاتی سازمان به دو گروه سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان عملیات و سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند.

برخی سیستم‌های پشتیبان عملیات عبارتند از:

1-    سیستم‌های پردازش تعاملات (Transaction Processing Systems = TPS)

این سیستم‌ها وظیفه پردازش اطلاعات فرایندهای کاری را بر عهده دارند.

2-    سیستم‌های کنترل فرایند (Process Control Systems = PCS)

این سیستم‌ها وظیفه کنترل فرایندهای تولید را بر عهده دارند.

3-    سیستم‌های اتوماسیون اداری (Office Automation System = OAS)

این سیستم‌ها وظیفه اتوماسیون اداری را بر عهده دارند.

برخی سیستم‌های پشتیبان مدیریت عبارتند از:

1-    سیستم اطلاعات مدیریت(Management Information System = MIS)

این سیستم‌ها تأمین‌کننده اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیری‌های روزانه مدیریت (ساخت‌یافته) در سطوح مختلف است.

2-    سیستم پشتیبان تصمیم (Decision Support System = DSS)

این سیستم‌ها تأمین‌کننده اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیریت در سطوح ارشد و میانی برای موارد غیرساخت‌یافته است.

3-    سیستم اطلاعات اجرایی(Executive Information System = EIS)

این سیستم‌ها تأمین‌کننده اطلاعات خاص برای مدیریت ارشد و میانی برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمانی است.

جایگاه این سیستم‌ها در شکل‌های زیر نشان داده شده است. همانطور که از این اشکال پیداست سیستم‌های ERP بر روی سایر سیستم‌ها قرار می‌گیرند، و این بدین معنی است در صورتی‌که سیستم ERP در سازمان مستقر گردد، سازمان از سایر سیستم‌ها نیز بهره‌مند خواهد بود.

مشتریان باسا