تعاملات و تاثیرات متقابل معماری سازمانی و مهندسی مجدد فرایندها

تعاملات و تاثیرات متقابل معماری سازمانی و مهندسی مجدد فرایندها

ارائه شده در اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران

EA & BPREA & BPR

درصورت نیاز به دریافت فایل مربوط به این سمینار لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل به آدرس Pkarshenas@basaco.net ارسال فرمایید.

معرفی راهکارها