پیاده سازی ERP ذوب آهن اصفهان

کارفرما: ذوب آهن اصفهان

سال عقد قرارداد: 1382

خلاصه پروژه:

انجام عمليات پياده‌سازی، بومي‌سازي، فارسي‌سازي (تا آنجا كه مانعي در جهت از دست دادن امتيازات استفاده از ارتقائات بعدي سيستم Oracle-ERP نباشد)، نصب و راه‌اندازي، آموزش و پشتیبانی سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) بر مبناي محصول Oracle e-business Suite شامل:

الف ) سيستم هاي مالی (Financial Modules)

 • دفتر داری کل و بودجه بندی (Oracle General ledger and Budgeting) ،
 • اموال و دارائيهای ثابت ( Oracle Fixed Assets) ،
 • حسابهای پرداختنی (Oracle Accounts Payable) ،
 • حسابهای دريافتنی (Oracle Accounts Receivable) ،
 • مديريت نقدينگی ( Oracle Cash Management ) ،

 ب ) زنجيره تامين ،تداركات وفروش (Supply chain Management )

 • خريد (Oracle Purchasing ) ،
 • سفارشات  مشتری (فروش ) ( Oracle Order Management) ،
 • انبارها ( محصول و مواد ) (Oracle Inventory ) ،

 ج ) سيستم هاي نيروی انسانی  (Oracle Human Resource)

 • پرسنلی (Oracle Human Resource) ،
 • حقوق ودستمزد (Oracle Payroll) ،
 • حضور وغياب    (Oracle Time and Labor ) ،

د ) سیستم نگهداری وتعميرات (Enterprise Asset Management)

دستاوردها:

با انجام موفق این پروژه ضمن مکانیزاسیون سیستمها و حذف اسناد کاغذی (تا میزان ممکن)  دستاوردهای زیر در محیط کارفرما حاصل شده است:

- ايجاد بانك اطلاعاتي متمركز و گردش اطلاعات در  زمينه هاي توليدي / انبارها / فروش / مالي / پرسنلي و …. و اخذ گزارشات در سطوح مختلف از اين اطلاعات ،

- انجام مناسب چرخه خريد از در خواست خريد تا سفارش خريد  و رسيد كالا يا خدمات و پرداخت به تامين كنندگان  به صورت مكانيزه ،

- انجام مناسب چرخه مالي از دريافت ها/ پرداخت ها /دارايي ها و اموال تا گردش نقدينگي در سازمان ،

- انجام مناسب چرخه درخواست كالا از انبارها / موجودي انبارها  و جابجايي كالاها در انبارها بصورت مكانيزه ،

- انجام مناسب چرخه تعميرات  از درخواست كار تعميراتي / سفارش كار تعميراتي بر اساس نرم ها و منابع تعميراتي  ودر انتها قيمت تمام شده تعميرات ،

- انجام مناسب چرخه نيروي انساني از استخدام / سازمان دهي و احكام تا دريافت حقوق و مزايا ،

- انجام مناسب چرخه فروش از سفارش فروش / برنامه ريزي تحويل تا سازمان دهي عمليات حمل  ،

- انجام مناسب بستن دوره هاي مالي در پايان هر دوره مالي در انتهاي دوره (ماه و سال) ،

- مديريت و برنامه ريزي بهینه اقلام انباري ،

- مديريت وبرنامه ريزي بهینه نگهداري و تعميرات ،

- مديريت و برنامه ريزي بهینه فروش ،

- مديريت و برنامه ريزي بهینه نقدينگي ،

- مديريت و برنامه ريزي بهینه بودجه ،

- مديريت و برنامه ريزي بهینه منابع انساني ،

- ارتباط بهینه با ذينفعان سازمان ،

- پروسه تصميم گيري بهینه براساس اطلاعات صحيح و به موقع

-…

معرفی راهکارها