گواهینامه ها

عنوان مجوز يا پروانه

سازمان ارائه كننده

تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي شركت در زمينه ICT

شوراي عالي انفورماتيك كشور

پروانه فني مهندسي براي ارائه خدمات مهندسي به‌شماره 1315705/65585/104

وزارت صنايع و معادن

پروانه بهره‌برداري براي توليد فناوري اطلاعات به‌شماره 6056752

وزارت صنايع و معادن

عضويت در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان اصفهان به‌شماره 31010015

سازمان نظام صنفي رايانه‌اي

عضويت در انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان به‌شماره 1400-85

انجمن خدمات مهندسي

عضويت در شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان به شماره 139

شبكه پژوهش و فناوري استان

گواهينامه ويژه در زمينه مديريت ايمني،بهداشت ومديريت زيست محيطي، مديريت کيفيت و…گواهينامه Q-HSE-MS

شرکت BRS امريکا

معرفی راهکارها