مدیران باسا

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

آدرس ايميل

مديرعامل و رئيس هيات مديره

کاظم آيت اللهي

kazem@basaco.net

مدير دفتر تهران

مجيد صالحي

salehi@basaco.net

مدير پژوهش و توسعه بازار

مجيد صالحي

salehi@basaco.net

مدیریت توسعه و زیرساخت

محمدرضا اشجع زاده

mashja@basaco.net

مدير برنامه ریزی و کنترل پروژه 

آزرم آيت اللهي

a.ayatollahi@basaco.net

مدير امور پشتيباني  

الهام کچويي

e.kachuee@basaco.net

معرفی راهکارها