راهکارهای قابل ارائه

شرکت بین المللی انفورماتیک سیستم آوران (باسا) با توجه به دانش فنی و تجربه مناسب در زمینه استقرار سیستمهای جامع سازمانی، آماده ارائه خدمات پیاده سازی، بومی سازی ، استقرار و پشتیبانی از راهکارهای زیر می باشد:

معرفی راهکارها