آموزش ERP

اگر:

  • قصد خريد و استقرار سيستمهاي نرم افزاري يکپارچه (ERP) در سازمان خود داريد.
  • تصميم به توسعه و ارتقاء سيستمهاي موجود گرفته ايد.
  • نياز به دريافت مشاوره براي تشخيص قابليتهاي مورد نياز امروز و فرداي سيستمهاي خود داريد

تنها با شرکت در دوره هاي آموزشی ERP شرکت باسا در خصوص قابليتها و توانمنديهاي يکي از بهترين مجموعه سيستمهاي يکپارچه دنيا يعني سيستمهاي کاربردي اوراکل در حوزه:

  • مديريت مالي (Oracle Financial)
  • مديريت زنجيره تامين(Oracle SCM)
  • مديريت منابع انساني(Oracle HRMS)
  • مديريت توليد و قيمت تمام شده(Oracle Manufacturing)
  • مديريت تعميرات و نگهداري(Oracle EAM)
  • و ….

ضمن آشنايي با Best practiceهاي دنيا و با بکارگيري آموخته هاي دوره هاي فوق الذکر، سيستمهاي بهينه را طراحي نموده و در قراردادهاي آتي با پيمانکاران سيستمهاي نرم افزاري خود درنظربگيرید.

مطمئنا هيچ مشاوري نمي تواند به اندازه مديران و کارشناسان سازمان کارفرما درخصوص نيازمنديهاي سيستمهاي کاربردي وي تصميم گيري نمايد. اما براي آنکه مسئولان مربوطه بتوانند نيازمنديهاي خود را به درستي دسته بندي و مطرح نمايند يکي از بهترين روشها ارائه و آموزش قابليتهاي بهترين سيستمها و روشهاي حل مساله به آنان مي باشد.

شرکت باسا با رويکرد فرهنگ سازي و اشاعه دانش در توسعه و بکارگيري سيستمها و نرم افزارهاي استاندارد و بهينه در سازمانهاي کشور عزيزمان و در ادامه اجراي ده ها پروژه ERP مبتني بر محصولات اوراکل در ايران، نسبت به برگزاري دوره هاي آموزش قابليتهاي سيستمهاي کاربردي اوراکل (ERP) اقدام مي نمايد.

معرفی راهکارها