متدولوژی سرویس گرا

متدولوژي سرويسگرا داراي هفت فاز اصلي است. اين فازها مراحل مختلف  انجام پروژه هاي سرويس گرا را به ترتيب بيان مي کنند. اين متدولوژي، يک روش با استفاده از استراتژي چابکانه مي باشد که تلفيقي است از روش بالا به پايين و پايين به بالا خواهد بود. اگر بخواهيم مقايسه اي بين متدولوژي RUPو متدولوژي سرويس گرا داشته باشيم بايد ذکر کنيم که متدولوژي سرويس گرا، 3 فاز را پشت سر مي گذارد تا به فاز ابتدايي RUP برسد. در واقع، تمرکز متدولوژي سرويس گرا بر روي سرويسها و روشهاي شناسايي و طراحي آنها بطور کلان است و پس از آن متدولوژي RUPبه تحليل، طراحي و توسعه درون سرويسها با نگرش شيء گرا مي پردازد.

فازهای این متدولوژی همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است عبارتند از:

  1. مدل سازي کسب و کار 
  2. تحليل سرويس گرا
  3. طراحي سرويس گرا
  4. طراحي تکميلي
  5. توسعه سرويس ها
  6. تست سرويسها
  7. استقرار سرويسها
معرفی راهکارها