knowledge header

پایگاه دانش

  • شناخت قبل از عمل

متدولوژی سرویسگرا دارای هفت فاز اصلی است. این فازها مراحل مختلف  انجام پروژه های سرویس گرا را به ترتیب بیان می کنند. این متدولوژی، یک روش با استفاده از استراتژی چابکانه می باشد که تلفیقی است از روش بالا به پایین و پایین به بالا خواهد بود. اگر بخواهیم مقایسه ای بین متدولوژی RUPو متدولوژی سرویس گرا داشته باشیم باید ذکر کنیم که متدولوژی سرویس گرا، 3 فاز را پشت سر می گذارد تا به فاز ابتدایی RUP برسد. در واقع، تمرکز متدولوژی سرویس گرا بر روی سرویسها و روشهای شناسایی و طراحی آنها بطور کلان است و پس از آن متدولوژی RUPبه تحلیل، طراحی و توسعه درون سرویسها با نگرش شیء گرا می پردازد.

فازهای این متدولوژی همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است عبارتند از:

  1. مدل سازی کسب و کار 
  2. تحلیل سرویس گرا
  3. طراحی سرویس گرا
  4. طراحی تکمیلی
  5. توسعه سرویس ها
  6. تست سرویسها
  7. استقرار سرویسها

مشتریان باسا