knowledge header

پایگاه دانش

  • شناخت قبل از عمل

سیستمهای قدیمی یا همان سیستم های جزیره ای یا اساساً هیچ گونه ارتباطی بایکدیگر نداشته اند و یا جهت ارتباط با هم باید از استانداردهای یکدیگر جهت تبادل اطلاعات مطلع می شدند. برای اینکار از پل های ارتباطی بین سیستم ها استفاده می شد که بسیار هزینه بر و غیر قابل نظارت، بدون قابلیت بروز رسانی و مدیریت کردن بود. شکل زیردر سمت چپ چنین ساختاری را نمایش می دهد.

معماری سرویس گرا با مطرح نمودن یک معماری لایه ای و مجموعه استاندارد های باز، گامی اساسی در یکپارچه نمودن سیستم های اطلاعاتی و روشی جهت توسعه سیستم های اطلاعاتی جدید ارائه نمود. هدف نهایی ارائه این معماری تدوین راه کارها و استانداردهایی بود که سیستم های اطلاعاتی تولید شده براساس آن صرف نظر از تکنولوژی پیاده سازی براحتی بتوانند از قابلیت های یکدیگر بهره برده و بتوان با ترکیب نمودن آنها سیستم های جدید ایجاد نمود. ایجاد چنین محیط ایده آلی نیازمند یک فاز گذار است که در این فاز گذار لازم است که در ابتدا راهکارهایی جهت یکپارچه نمودن سیستم های قبلی یافت.

در معماری سرویس گرا هر سرویس صرف نظر از چارچوب توسعه ای خود جهت ارتباط با سایر سرویس ها از یک استاندارد معین و یکسان استفاده می نماید. در کنار استفاده از این استانداردها، لازم است مجموعه ابزاری تحت عنوان  یک Busعمومی جهت ارتباط کلیه سرویس ها با یکدیگر استفاده شود. عمده وظیفه ای این Busعمومی فراهم سازی بستر مطمئن و استاندارد جهت برقراری ارتباط بین سرویس ها و پوشش دادن تمایزات بین آنها بصورت کاملاً مدیریت شده می باشد. یکی دیگر از وظایف این Bus عمومی در فاز گذار استفاده از معماری سرویس گرا پشتیبانی از پروتکل های مختلف یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی موجود و  ارائه ابزاری برای ساده سازی این کار می باشد. شکل زیر در سمت راست معماری لایه ای سرویس گرا را نشان می دهد.

SOA

شرکت اوراکل بعنوان یکی از پیشگامان تکنولوژی اطلاعات در جهان با پیروی از اصول معماری سرویس گرا و مد نظر قرار دادن استانداردهای سرویس های وب کلیه تجربیات خود را در تحقق اهداف و اصول مطرح شده در معماری سرویس گرا قرار داده است و مجموعه ابزار خود در راستای پشتیبانی از مفاهیم سرویس گرا را تحت عنوان Oracle SOA suite معرفی نموده است. در شکل زیر نمای تکنولوژی های شرکت اوراکل در پشتیبانی از مفاهیم سرویس گرایی را مشاهده می کنید.

Oracle SOA

مشتریان باسا