معماری سرویسگرا

سيستمهاي قديمي يا همان سيستم هاي جزيره اي يا اساساً هيچ گونه ارتباطي بايکديگر نداشته اند و يا جهت ارتباط با هم بايد از استانداردهاي يکديگر جهت تبادل اطلاعات مطلع مي شدند. براي اينکار از پل هاي[1] ارتباطي بين سيستم ها استفاده مي شد که بسيار هزينه بر و غير قابل نظارت، بدون قابليت بروز رساني و مديريت کردن بود. شکل زيردر سمت چپ چنين ساختاري را نمايش مي دهد.

معماري سرويس گرا با مطرح نمودن يک معماري لايه اي و مجموعه استاندارد هاي باز، گامي اساسي در يکپارچه نمودن سيستم هاي اطلاعاتي و روشي جهت توسعه سيستم هاي اطلاعاتي جديد ارائه نمود. هدف نهايي ارائه اين معماري تدوين راه کارها و استانداردهايي بود که سيستم هاي اطلاعاتي توليد شده براساس آن صرف نظر از تکنولوژي پياده سازي براحتي بتوانند از قابليت هاي يکديگر بهره برده و بتوان با ترکيب نمودن آنها سيستم هاي جديد ايجاد نمود. ايجاد چنين محيط ايده آلي نيازمند يک فاز گذار است که در اين فاز گذار لازم است که در ابتدا راهکارهايي جهت يکپارچه نمودن سيستم هاي قبلي يافت.

در معماري سرويس گرا هر سرويس صرف نظر از چارچوب توسعه اي خود جهت ارتباط با ساير سرويس ها از يک استاندارد معين و يکسان استفاده مي نمايد. در کنار استفاده از اين استانداردها، لازم است مجموعه ابزاري تحت عنوان  يک Busعمومي جهت ارتباط کليه سرويس ها با يکديگر استفاده شود. عمده وظيفه اي اين Busعمومي فراهم سازي بستر مطمئن و استاندارد جهت برقراري ارتباط بين سرويس ها و پوشش دادن تمايزات بين آنها بصورت کاملاً مديريت شده مي باشد. يکي ديگر از وظايف اين Bus عمومي در فاز گذار استفاده از معماري سرويس گرا پشتيباني از پروتکل هاي مختلف يکپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي موجود و  ارائه ابزاري براي ساده سازي اين کار مي باشد. شکل زير در سمت راست معماري لايه اي سرويس گرا را نشان مي دهد.

معماری سرویس گرا

شرکت اوراکل بعنوان يکي از پيشگامان تکنولوژي اطلاعات در جهان با پيروي از اصول معماري سرويس گرا و مد نظر قرار دادن استانداردهاي سرويس هاي وب کليه تجربيات خود را در تحقق اهداف و اصول مطرح شده در معماري سرويس گرا قرار داده است و مجموعه ابزار خود در راستاي پشتيباني از مفاهيم سرويس گرا را تحت عنوان Oracle SOA suite معرفي نموده است. در شکل زير نماي تکنولوژي هاي شرکت اوراکل در پشتيباني از مفاهيم سرويس گرايی را مشاهده مي کنيد.[1]Bridge

معرفی راهکارها