عوامل اصلی موفقيت در پياده‌سازی ERP

مهمترين عوامل موفقيت در اجرای سيستم‌های برنامه‌ريزی منابع سازمانی عبارتند از:

  • تعهد و حمايت مديران ارشد
  • مشارکت (مشارکت تمامی نيروی انسانی)
  • پذيرش تغيير و تحول (کاستن مقاومت در برابر تغيير)
  • انتخاب سيستم مناسب و تأمين‌کننده مناسب
  • نحوه بومي‌سازي نرم‌افزار در سازمان
  • صحت و دقت در ورود داده‌ها
  • تعليم و تربيت (آموزش کليه پرسنل اعم از مديران و کارکنان)
  • برنامه‌ريزی و کنترل پروژه (منابع، زمان، هزينه، شرح وظايف، نوع سيستم و …)
  • انتخاب مشاور شايسته، توانمند و مجرب
معرفی راهکارها