knowledge header

پایگاه دانش

  • شناخت قبل از عمل

مهمترین عوامل موفقیت در اجرای سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی عبارتند از:

  • تعهد و حمایت مدیران ارشد
  • مشارکت (مشارکت تمامی نیروی انسانی)
  • پذیرش تغییر و تحول (کاستن مقاومت در برابر تغییر)
  • انتخاب سیستم مناسب و تأمین‌کننده مناسب
  • نحوه بومی‌سازی نرم‌افزار در سازمان
  • صحت و دقت در ورود داده‌ها
  • تعلیم و تربیت (آموزش کلیه پرسنل اعم از مدیران و کارکنان)
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (منابع، زمان، هزینه، شرح وظایف، نوع سیستم و …)
  • انتخاب مشاور شایسته، توانمند و مجرب

مشتریان باسا