زيرسيستم‌هاي تشكيل‌دهنده ERP

زيرسيستم‌هاي ERP شامل مجموعه‌هاي گوناگون و متعددي است كه يكپارچگي آنها اهميت و ارزشي مضاعف را براي سازمان و شاخه‌هاي مختلف آن پديد مي‌آورد. برخی از اين زيرسيستم‌های متداول به همراه زيرمجموعه‌های مربوطه عبارتند از:

مجموعه مالي (Oracle Finance)

 • حسابداري کل (General Ledger: GL)
 • حساب‌هاي پرداختني (Account Payable: AP)
 • حساب‌هاي دريافتني (Account Receivable: AR)
 • اموال و دارائي‌هاي ثابت (Fixed Assets: FA)
 • مديريت نقدينگي (Cash Management: CM)

مجموعه زنجيره تأمين (Supply Chain Management: SCM)

 • خريد (Oracle Purchasing: PO)
 • انبار (Oracle Inventory: INV)
 • فروش/ مديريت سفارشات (Order Management: OM)
 • هزينه‏هاي جانبي خريد (Landed Cost)

مجموعه مديريت نيروي انساني (Oracle Human Resource Management: Oracle HRMS)

 • پرسنلي (Human Resource: HR)
 • حقوق و دستمزد (Oracle Payroll: PAY)
 • حضور و غياب (Time & Labor: OTL)
 • مديريت آموزش (Training Administration: OTA)
 • سلف سرويس (Self-Service)
 • جذب و استخدام (Recruitment)

مجموعه توليد (Oracle Process Manufacturing: OPM)

 • فرمول‏هاي توليدي (Formulator)
 • مهندسي فرآيندها (Process Engineer)
 • عمليات توليد (Production Supervisor)
 • مديريت كيفيت (Quality Manager)

مجموعه توليد (Oracle Discrete Manufacturing: ODM)

 • فرمول‏هاي توليدي و BOM
 • برنامه ريزي توليد و مواد (MS/MRP)
 • برنامه ريزي ظرفيت (Capacity Planning)
 • Work in process
 • مديريت كيفيت (Quality Manager)

 محاسبه قیمت تمام شده

مديريت نگهداري و تعميرات (Enterprise Asset Management: EAM)

برنامه‌ريزي و بودجه (Enterprise Budget and Planning)

مجموعه زيرسيستم‌هاي مديريت پروژه

 • صدور صورتحساب پروژه‌ها (Project Billing)
 • هزينه‌يابي پروژه‌ها (Project Costing)
 • همكاري پروژه‌ها (Project Collaboration)
 • مديريت منابع پروژه‌ها (Project Resource Management)
 • هوشمندي پروژه‌ها (Project Intelligent)
 • قراردادهاي پروژه (Project Contracts)
 • مديريت پروژه (Project Management)
 • برنامه‌ريزي پرتفولیوي پروژه (Project Portfolio Planning)

هوشمندي در كسب و كار (Business Intelligence: BI)

معرفی راهکارها