knowledge header

پایگاه دانش

 • شناخت قبل از عمل

زیرسیستم‌های ERP شامل مجموعه‌های گوناگون و متعددی است که یکپارچگی آنها اهمیت و ارزشی مضاعف را برای سازمان و شاخه‌های مختلف آن پدید می‌آورد. برخی از این زیرسیستم‌های متداول به همراه زیرمجموعه‌های مربوطه عبارتند از:

مجموعه مالی (Oracle Finance)

 • حسابداری کل (General Ledger: GL)
 • حساب‌های پرداختنی (Account Payable: AP)
 • حساب‌های دریافتنی (Account Receivable: AR)
 • اموال و دارائی‌های ثابت (Fixed Assets: FA)
 • مدیریت نقدینگی (Cash Management: CM)

مجموعه زنجیره تأمین (Supply Chain Management: SCM)

 • خرید (Oracle Purchasing: PO)
 • انبار (Oracle Inventory: INV)
 • فروش/ مدیریت سفارشات (Order Management: OM)
 • هزینه‏های جانبی خرید (Landed Cost)

مجموعه مدیریت نیروی انسانی (Oracle Human Resource Management: Oracle HRMS)

 • پرسنلی (Human Resource: HR)
 • حقوق و دستمزد (Oracle Payroll: PAY)
 • حضور و غیاب (Time & Labor: OTL)
 • مدیریت آموزش (Training Administration: OTA)
 • سلف سرویس (Self-Service)
 • جذب و استخدام (Recruitment)

مجموعه تولید (Oracle Process Manufacturing: OPM)

 • فرمول‏های تولیدی (Formulator)
 • مهندسی فرآیندها (Process Engineer)
 • عملیات تولید (Production Supervisor)
 • مدیریت کیفیت (Quality Manager)

مجموعه تولید (Oracle Discrete Manufacturing: ODM)

 • فرمول‏های تولیدی و BOM
 • برنامه ریزی تولید و مواد (MS/MRP)
 • برنامه ریزی ظرفیت (Capacity Planning)
 • Work in process
 • مدیریت کیفیت (Quality Manager)

 محاسبه قیمت تمام شده

مدیریت نگهداری و تعمیرات (Enterprise Asset Management: EAM)

برنامه‌ریزی و بودجه (Enterprise Budget and Planning)

مجموعه زیرسیستم‌های مدیریت پروژه

 • صدور صورتحساب پروژه‌ها (Project Billing)
 • هزینه‌یابی پروژه‌ها (Project Costing)
 • همکاری پروژه‌ها (Project Collaboration)
 • مدیریت منابع پروژه‌ها (Project Resource Management)
 • هوشمندی پروژه‌ها (Project Intelligent)
 • قراردادهای پروژه (Project Contracts)
 • مدیریت پروژه (Project Management)
 • برنامه‌ریزی پرتفولیوی پروژه (Project Portfolio Planning)

هوشمندی در کسب و کار (Business Intelligence: BI)

مشتریان باسا