متدولوژی پياده‌سازی سيستم Oracle ERP

برای پياده‌سازی بسته‌های نرم‌افزاری Oracle ERP، شرکت اوراکل روش خاصی را تدوين کرده است که متدولوژی پياده‌سازی سيستم Application Implementation Method یا AIM نام دارد. اين متدولوژی همراه با نرم‌افزار اصلی ارائه شده و روند پياده‌سازی پروژه را کنترل می‌نمايد، به طوری که در هر مرحله از کار می‌توان ميزان پيشرفت پروژه در هر يک از سيستم‌ها و زيرسيستم‌های موجود را محاسبه نمود. اين روش از 6 فاز و 11 فرآيند تشکيل شده است. اين متدولوژی در شکل زیر نشان داده شده است. فازهای اجرايی که توسط پيمانکار با همکاری کارفرما و با پيروی از متداجرايی AIM اجرا می‌شود به شرح زيراست:

متدولوژی پياده‌سازی سيستم (Oracle ERP (Application Implementation Method

1-  شناخت (Definition): در اين فاز پياده‌سازی پروژه برنامه‌ريزی می‌شود. در اين مرحله تيم پيمانکار و کارفرما برای برنامه‌ريزی مراحل کار، بررسی منابع و محدوديت‌ها، تعيين اهداف پروژه و سازماندهی تيم‌های عملياتی در کنار يکديگر کار می‌کنند (امکان‌سنجي و تعيين نيازمندي‌ها و الزامات حال و آينده).

2-  تجزيه و تحليل عمليات (Operations Analysis): در اين مرحله تيم پروژه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات فرآيندهای کاری و نيازمندي‌هاي عملياتی سازمان کارفرما اقدام می‌نمايد که به موجب آن بتواند شکاف‌ها و تفاوت‌های سطح فرآيندهای جاری با مشخصات سيستم‌های کاربردی استاندارد ERP را استخراج نمايد (Gap Analysis) و نيز تصميم‌گيری در مورد فرآيندهای کاری آينده در سازمان کارفرما در اين فاز انجام می‌شود (Business Processes Reengineering). در اين فاز همچنين نيازمندي‌هاي معماري سيستم شناسايي و مستند مي‌شود.

3-  طراحی (Solution Design): در اين مرحله طراحي بر اساس نيازمندي‌هاي فرآيندهاي کاري پيشنهادي که در مرحله قبل صورت گرفته است انجام مي‌شود. طراحي سازمان آينده و پيکربندي ماژول‌هاي سيستم در اين مرحله نهايي مي‌شوند (تعيين راه حل‌های نرم‌افزاری و معماری سيستم).

4-  ساخت (Build): پياده‌سازي و آزمون تغييراتي که براي انطباق محصول با نيازمندي‌ها، لازم هستند و همچنين برنامه‌های رابط جديد و برنامه‌هاي تبديل اطلاعات در اين فاز صورت می‌گيرد. به عبارت ديگر خروجي اين فاز بايد يک سيستم تست شده آماده کار باشد (کدگذاری و تست سيستم).

5-  گذار/ انتقال (Transition): در اين مرحله برنامه‌های ساخته شده در مراحل قبل به صورت عملی در سازمان کارفرما به اجرا درآمده و داده‌ها از سيستم‌هاي قبلی به سيستم‌های جديد منتقل و نقاط ضعف آن اصلاح می‌شوند به عبارتی ديگر تيم پروژه محصول تمام شده را به سازمان تحويل مي‌دهد. آموزش کاربران و پشتيباني و مديريت تغييرات درخواستي در دوره تحت پذيرش، فعاليت‌هاي اصلي اين فاز را تشکيل می‌دهند (آموزش کاربران، تبديل داده‌ها و توسعه سيستم).

6-  توليد/ بهره‌برداری (Production): سيستم در محيط عملياتي با اطلاعات واقعي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد در اين مرحله سيستم بايد کليه اهداف کاري تعريف شده در فاز تعريف را پوشش دهد (بهره‌برداری و ارزيابی سيستم).

مزايای عمده اين متدولوژی عبارتند از:

  • انعطاف‌پذيری
  • مقياس‌پذيری
  • چارچوبی ساخت‌يافته
  • تکنولوژی پيشرو و مقدم
  • يکپارچگی با ساير متدها و سيستم‌های ارائه شده اوراکل
معرفی راهکارها