knowledge header

پایگاه دانش

  • شناخت قبل از عمل

برای پیاده‌سازی بسته‌های نرم‌افزاری Oracle ERP، شرکت اوراکل روش خاصی را تدوین کرده است که متدولوژی پیاده‌سازی سیستم Application Implementation Method یا AIM نام دارد. این متدولوژی همراه با نرم‌افزار اصلی ارائه شده و روند پیاده‌سازی پروژه را کنترل می‌نماید، به طوری که در هر مرحله از کار می‌توان میزان پیشرفت پروژه در هر یک از سیستم‌ها و زیرسیستم‌های موجود را محاسبه نمود. این روش از 6 فاز و 11 فرآیند تشکیل شده است. این متدولوژی در شکل زیر نشان داده شده است. فازهای اجرایی که توسط پیمانکار با همکاری کارفرما و با پیروی از متداجرایی AIM اجرا می‌شود به شرح زیراست:

AIM

1-  شناخت (Definition): در این فاز پیاده‌سازی پروژه برنامه‌ریزی می‌شود. در این مرحله تیم پیمانکار و کارفرما برای برنامه‌ریزی مراحل کار، بررسی منابع و محدودیت‌ها، تعیین اهداف پروژه و سازماندهی تیم‌های عملیاتی در کنار یکدیگر کار می‌کنند (امکان‌سنجی و تعیین نیازمندی‌ها و الزامات حال و آینده).

2-  تجزیه و تحلیل عملیات (Operations Analysis): در این مرحله تیم پروژه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات فرآیندهای کاری و نیازمندی‌های عملیاتی سازمان کارفرما اقدام می‌نماید که به موجب آن بتواند شکاف‌ها و تفاوت‌های سطح فرآیندهای جاری با مشخصات سیستم‌های کاربردی استاندارد ERP را استخراج نماید (Gap Analysis) و نیز تصمیم‌گیری در مورد فرآیندهای کاری آینده در سازمان کارفرما در این فاز انجام می‌شود (Business Processes Reengineering). در این فاز همچنین نیازمندی‌های معماری سیستم شناسایی و مستند می‌شود.

3-  طراحی (Solution Design): در این مرحله طراحی بر اساس نیازمندی‌های فرآیندهای کاری پیشنهادی که در مرحله قبل صورت گرفته است انجام می‌شود. طراحی سازمان آینده و پیکربندی ماژول‌های سیستم در این مرحله نهایی می‌شوند (تعیین راه حل‌های نرم‌افزاری و معماری سیستم).

4-  ساخت (Build): پیاده‌سازی و آزمون تغییراتی که برای انطباق محصول با نیازمندی‌ها، لازم هستند و همچنین برنامه‌های رابط جدید و برنامه‌های تبدیل اطلاعات در این فاز صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر خروجی این فاز باید یک سیستم تست شده آماده کار باشد (کدگذاری و تست سیستم).

5-  گذار/ انتقال (Transition): در این مرحله برنامه‌های ساخته شده در مراحل قبل به صورت عملی در سازمان کارفرما به اجرا درآمده و داده‌ها از سیستم‌های قبلی به سیستم‌های جدید منتقل و نقاط ضعف آن اصلاح می‌شوند به عبارتی دیگر تیم پروژه محصول تمام شده را به سازمان تحویل می‌دهد. آموزش کاربران و پشتیبانی و مدیریت تغییرات درخواستی در دوره تحت پذیرش، فعالیت‌های اصلی این فاز را تشکیل می‌دهند (آموزش کاربران، تبدیل داده‌ها و توسعه سیستم).

6-  تولید/ بهره‌برداری (Production): سیستم در محیط عملیاتی با اطلاعات واقعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد در این مرحله سیستم باید کلیه اهداف کاری تعریف شده در فاز تعریف را پوشش دهد (بهره‌برداری و ارزیابی سیستم).

مزایای عمده این متدولوژی عبارتند از:

  • انعطاف‌پذیری
  • مقیاس‌پذیری
  • چارچوبی ساخت‌یافته
  • تکنولوژی پیشرو و مقدم
  • یکپارچگی با سایر متدها و سیستم‌های ارائه شده اوراکل

مشتریان باسا