پیاده سازی ERP شرکت سیم و کابل ابهر

کارفرما: شرکت سیم و کابل ابهر

سال عقد قرارداد: 1389

خلاصه پروژه:

انجام عمليات پياده‌سازی، بومي‌سازي، فارسي‌سازي (تا آنجا كه مانعي در جهت از دست دادن امتيازات استفاده از ارتقائات بعدي سيستم Oracle-ERP نباشد)، نصب و راه‌اندازي، آموزش و پشتیبانی سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) بر مبناي محصول Oracle e-business Suite شامل:

الف ) سيستم هاي مالی (Financial Modules)

 • دفتر داری کل و بودجه بندی (Oracle General ledger and Budgeting) ،
 • اموال و دارائيهای ثابت ( Oracle Fixed Assets) ،
 • حسابهای پرداختنی (Oracle Accounts Payable) ،
 • حسابهای دريافتنی (Oracle Accounts Receivable) ،
 • مديريت نقدينگی ( Oracle Cash Management ) ،

 ب ) زنجيره تامين ،تداركات وفروش (Supply chain Management )

 • خريد (Oracle Purchasing ) ،
 • سفارشات  مشتری (فروش ) ( Oracle Order Management) ،
 • انبارها ( محصول و مواد ) (Oracle Inventory ) ،

ج) سيستم توليد (Oracle Manufacturing)

 • فرمول/ليست اقلام توليدي(Formula/BOM)
 • مهندسي فرايند و خط توليد(Process Engineer)
 • مديريت روزانه توليد(Production Supervisor)
 • مديريت و کنترل کيفيت(Quality Mangement)

د) قيمت تمام شده(Costing)

ه) سیستم نگهداری وتعميرات (Enterprise Asset Management)


معرفی راهکارها