Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

کارفرما: استانداری و دانشگاه صنعتی اصفهان

سال عقد قرارداد: 1386

شرح مختصر پروژه:

فازها و مراحل اصلی انجام این پروژه به صورت خلاصه شامل موارد ذیل می‌باشد:

–    شناخت وضع موجود ICT استان

–    تحلیل وضع موجود و شناسایی حوزه‌های توسعه فاوا در استان و مطالعه تطبیقی

–    تدوین راهبردهای توسعه ICT استان

–    تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب و تدوین RFP پروژه های سالهای اول و دوم برنامهostandari rezayat

–    تدوین راهکارهای پیاده‌سازی فاوا در استان

به منظور تحقق اهداف پروژه از مدل UNDP در طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان استفاده گردید و حوزه‌های گردآوری اطلاعات و بررسی‌های مربوط به فاز شناخت و تدوین راهبردهای توسعه استان با استفاده از حوزه‌های مطرح در این مدل انجام شد. در این مدل، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق پیگیری انجام توسعه در حوزه‌های ذیل محقق می شود:

  • توسعه منابع انسانی که در سه بعد آموزش و تربیت متخصصان، افزایش مهارت‌های فنی کاربران و افزایش قابلیت کارآفرینی خلاصه می شود.
  • توسعه راهبردها و سیاست‌ها که در سه بعد تدوین سیاست‌های جامع و شفاف، توسعه چارچوب قانونی و نظارتی و توسعه نهادهای نظارتی خلاصه می‌شود.
  • توسعه محتوا و کاربرد که در ابعاد توسعه کاربردهای کلان ICT، توسعه کاربردهای فرابخشی و افزایش سطح دسترسی به کاربردها خلاصه می شود.
  • توسعه نهادها (بخش خصوصی) که در ابعاد تامین مالی و اعتباری، حقوق مالکیت معنوی، ایجاد دسترسی محلی و بین‌المللی برای بخش خصوصی، قانون حفظ و امنیت اطلاعات خصوصی، قانون جرائم و مجازات الکترونیک، و قانون امضای قرارداد الکترونیک مورد نظر می باشد.
  • توسعه زیرساخت که در ابعاد تأمین تسهیلات برای خرید رایانه، کاهش هزینه ارتباطات، ایجاد شبکه ارتباطی مناسب برای بخش‌های عمده، ایجاد دسترسی همگانی سخت و نرم و حمایت از بخش خصوصی مطرح می‌گردد.

بدین ترتیب وضعیت جاری استان در حوزه‌های فوق مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام مطالعه تطبیقی و تحلیل وضعیت جاری، به تدوین وضعیت آتی استان در هر کدام از این حوزه‌ها پرداخته شد تا بتوان به کمک آن مسیر اصلی تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان را تعیین نمود.

مشتریان باسا