مشتریان خدمات مشاوره

اين شركت افتخار دارد كه توانسته سهمي از ارائه خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در سازمان‌هاي مختلف را از آن خود سازد و اميدوار است در اين راه گام‌هاي نويني بردارد. تعدادي از فعالیتها و پروژه های انجام شده و در دست انجام در اين زمينه عبارتند از:

–      تدوين سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان اصفهان

–      تدوين سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان لرستان

–      نظارت و كنترل پروژه هاي توسعه پرونده الكترونيك سلامت كشور

–      اصلاح و بهبود فرايندهاي سازمانهاي پايلوت استان اصفهان با رويكرد BPM

–     تهيه و تدوين RFI طرح‌هاي توسعه دوازده‌گانه ICT جزيره کيش

–      تدوين معماري سازماني شهرداري مباركه

–      تدوين طرح جامع ICT شهرداري خميني شهر

–      تدوين طرح جامع ICT شهرداري خوراسگان

–      تدوين طرح جامع ICT شهرداري باغبهادران

–      تدوين طرح جامع ICT شهرداري كهريزسنگ

–      تدوين مدل مرجع معماري سازماني شهرداريهاي استان اصفهان

–      تدوين متدولوژي توسعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت استان اصفهان

–      …

معرفی راهکارها